કોર્પોરેટ કંપનીઓએ MSMEનું પેમેન્ટ 45 દિવસમાં ચૂકવવું પડશે

0
25

અમદાવાદ :કોર્પોરેટ કંપનીઓએ એમએસએમઇ કંપની પાસેથી કરેલા વ્યવહારોને હવે રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીના જ આઇ ફોર્મમાં જાહેર કરવા પડશે. નવેમ્બર માસમાં એમએસએમઇ સેકટરને લગતા લાભકારક પગલાં લેતાં સરકારે જાહેર કર્યું હતું કે, કોર્પોરેટ કંપની જો એમએસએમઇ પાસેથી ખરીદી કરે તો તેનું પેમેન્ટ 45 દિવસમાં કરી દેવાનું રહેશે. જે કોર્પોરેટ કંપનીઓ 45 દિવસમાં પેમેન્ટ નહીં કરે તો તેમને વ્યાજ સાથે પેમેન્ટ ચુકવવું પડશે. આ માટે નવા જાહેર કરેલા આઇ ફોર્મમાં દરેક કોર્પોરેટ સેકટરે રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝને માહિતી આપવી પડશે.

પહેલું આઇ ફોર્મ રિટર્ન એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર 2018 સુધીનું 21 ફેબ્રુઆરી 2019 સુધી ભરવાનું રહેશે. જે કંપનીઓ આ ફોર્મ નહીં ભરે તેમને 25 હજારનો દંડ થશે. જ્યારે કંપનીના ડાયરેકટર સામે 25 હજારથી 3 લાખ સુધીનો દંડ તેમજ 6 મહિનાની સજાની જોગવાઇ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here