બિહાર ટેક્નિકલ સર્વિસ કમિશને મેડિકલ એક્ઝિક્યુટિવની 6338 જગ્યા માટે ભરતી બહાર પાડી

0
0

બિહાર ટેક્નિકલ સર્વિસ કમિશન (BTSC)એ સ્પેશિયલિસ્ટ મેડિકલ ઓફિસર અને જનરલ મેડિકલ ઓફિસરની જગ્યા માટે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. આ નોટિફિકેશન પ્રમાણે, બિહાર સ્વાસ્થ્ય વિભાગમાં કુલ 6338 જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે. ઈચ્છુક કેન્ડિડેટ્સ આ જગ્યા માટે 24 મે સુધી btsc.bih.nic.in અને pariksha.nic.in દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

જગ્યાની સંખ્યા:6338
એક્સપર્ટ મેડિકલ ઓફિસર (SMO): 3706
નોર્મલ મેડિકલ ઓફિસર (GMO):2632

લાયકાત
આ જગ્યા માટે અરજી કરનારા કેન્ડિડેટ્સ પાસે સંબંધિત ફિલ્ડમાં સમકક્ષ ડિગ્રી/ડીપ્લોમા/DNBમાં MBBS અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી હોવી જોઈએ. આ ઉપરાંત કેન્ડિડેટ્સને નેશનલ કાઉન્સિલ કે સરકારી હોસ્પિટલમાં 12 મહિનાની ઇન્ટર્નશિપનો અનુભવ હોવો જરૂરી છે.

ઉંમર
અરજી કરનારા કેન્ડિડેટ્સની ઉંમર 37થી 42 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. વધારે જાણકારી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જુઓ.

એપ્લિકેશન ફી

જનરલ / OBC / EWS 250 રૂપિયા
ST / SC / EBC 50 રૂપિયા
મહિલા (બિહાર રાજ્ય) 50 રૂપિયા
અન્ય રાજ્યોના ઉમેદવાર (પુરુષ/મહિલા) 200 રૂપિયા
મહત્ત્વની તારીખો:
અપ્લાય પ્રોસેસ શરુ થયાની તારીખ: 4 મે
અપ્લાય કરવાની છેલ્લી તારીખ:24 મે
ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ: 24 મે

સિલેક્શન પ્રોસેસ
યોગ્ય અને ઈચ્છુક કેન્ડિડેટ્સનું સિલેક્શન કોઈ પણ પરીક્ષા વગર કરવામાં આવશે. તેના માટે MBBSમાં 60 માર્ક્સ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનમાં 15 માર્ક્સ અને અનુભવના 25 માર્ક્સ ઉમેરવામાં આવશે.

આ રીતે અપ્લાય કરો:
ઈચ્છુક કેન્ડિડેટ્સ આ જગ્યા માટે 24 મે સુધી ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન અપ્લાય કરી શકશે.

 દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

જગ્યાની સંખ્યા:6338
એક્સપર્ટ મેડિકલ ઓફિસર (SMO): 3706
નોર્મલ મેડિકલ ઓફિસર (GMO):2632

લાયકાત
આ જગ્યા માટે અરજી કરનારા કેન્ડિડેટ્સ પાસે સંબંધિત ફિલ્ડમાં સમકક્ષ ડિગ્રી/ડીપ્લોમા/DNBમાં MBBS અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી હોવી જોઈએ. આ ઉપરાંત કેન્ડિડેટ્સને નેશનલ કાઉન્સિલ કે સરકારી હોસ્પિટલમાં 12 મહિનાની ઇન્ટર્નશિપનો અનુભવ હોવો જરૂરી છે.

ઉંમર
અરજી કરનારા કેન્ડિડેટ્સની ઉંમર 37થી 42 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. વધારે જાણકારી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જુઓ.

એપ્લિકેશન ફી

જનરલ / OBC / EWS 250 રૂપિયા
ST / SC / EBC 50 રૂપિયા
મહિલા (બિહાર રાજ્ય) 50 રૂપિયા
અન્ય રાજ્યોના ઉમેદવાર (પુરુષ/મહિલા) 200 રૂપિયા

મહત્ત્વની તારીખો:
અપ્લાય પ્રોસેસ શરુ થયાની તારીખ: 4 મે
અપ્લાય કરવાની છેલ્લી તારીખ:24 મે
ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ: 24 મે

સિલેક્શન પ્રોસેસ
યોગ્ય અને ઈચ્છુક કેન્ડિડેટ્સનું સિલેક્શન કોઈ પણ પરીક્ષા વગર કરવામાં આવશે. તેના માટે MBBSમાં 60 માર્ક્સ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનમાં 15 માર્ક્સ અને અનુભવના 25 માર્ક્સ ઉમેરવામાં આવશે.

આ રીતે અપ્લાય કરો:
ઈચ્છુક કેન્ડિડેટ્સ આ જગ્યા માટે 24 મે સુધી

બિહાર ટેક્નિકલ સર્વિસ કમિશન (BTSC)એ સ્પેશિયલિસ્ટ મેડિકલ ઓફિસર અને જનરલ મેડિકલ ઓફિસરની જગ્યા માટે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. આ નોટિફિકેશન પ્રમાણે, બિહાર સ્વાસ્થ્ય વિભાગમાં કુલ 6338 જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે. ઈચ્છુક કેન્ડિડેટ્સ આ જગ્યા માટે 24 મે સુધી btsc.bih.nic.in અને pariksha.nic.in દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

જગ્યાની સંખ્યા:6338
એક્સપર્ટ મેડિકલ ઓફિસર (SMO): 3706
નોર્મલ મેડિકલ ઓફિસર (GMO):2632

લાયકાત
આ જગ્યા માટે અરજી કરનારા કેન્ડિડેટ્સ પાસે સંબંધિત ફિલ્ડમાં સમકક્ષ ડિગ્રી/ડીપ્લોમા/DNBમાં MBBS અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી હોવી જોઈએ. આ ઉપરાંત કેન્ડિડેટ્સને નેશનલ કાઉન્સિલ કે સરકારી હોસ્પિટલમાં 12 મહિનાની ઇન્ટર્નશિપનો અનુભવ હોવો જરૂરી છે.

ઉંમર
અરજી કરનારા કેન્ડિડેટ્સની ઉંમર 37થી 42 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. વધારે જાણકારી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જુઓ.

એપ્લિકેશન ફી

જનરલ / OBC / EWS 250 રૂપિયા
ST / SC / EBC 50 રૂપિયા
મહિલા (બિહાર રાજ્ય) 50 રૂપિયા
અન્ય રાજ્યોના ઉમેદવાર (પુરુષ/મહિલા) 200 રૂપિયા
મહત્ત્વની તારીખો:
અપ્લાય પ્રોસેસ શરુ થયાની તારીખ: 4 મે
અપ્લાય કરવાની છેલ્લી તારીખ:24 મે
ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ: 24 મે

સિલેક્શન પ્રોસેસ
યોગ્ય અને ઈચ્છુક કેન્ડિડેટ્સનું સિલેક્શન કોઈ પણ પરીક્ષા વગર કરવામાં આવશે. તેના માટે MBBSમાં 60 માર્ક્સ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનમાં 15 માર્ક્સ અને અનુભવના 25 માર્ક્સ ઉમેરવામાં આવશે.

આ રીતે અપ્લાય કરો:
ઈચ્છુક કેન્ડિડેટ્સ આ જગ્યા માટે 24 મે સુધી ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન અપ્લાય કરી શકશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here