વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : કપાસના વાયદામાં 20 કિલોદીઠ રૂ.9.50 અને રૂના વાયદામાં ગાંસડીદીઠ રૂ.120 વધ્યા.

0
4

 

વિડીયો : કપાસના વાયદામાં 20 કિલોદીઠ રૂ.9.50 અને રૂના વાયદામાં ગાંસડીદીઠ રૂ.120 વધ્યા.