સુરત : પતિએ દોઢ માસના બાળકને એક હાથે પકડી પત્નીને રસ્તા વચ્ચે જ મારી

0
16

નાનપુરા વિસ્તારમાં પતિ તેના દોઢ માસના બાળકને એક હાથે પકડીને બીજા હાથે પત્નીને મારતો હોય તેવા દૃશ્યો જોવા મળ્યા હતાં. પતિ તેની પત્નીને ખેંચીને ઘરે લઇ જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, તેવામાં નજીક જ પોલીસની જીપ્સી દેખાતા મહિલા પોલીસને બોલાવવા દોડી હતી.

2. પછી મહિલાએ પોલીસને દુર રહેવા જણાવ્યું
2. પછી મહિલાએ પોલીસને દુર રહેવા જણાવ્યું

આ મામલાને શાંત પાડવા પોલીસ જ્યારે પતિને પોલીસ સ્ટેશન લઇ જઇ રહી હતી ત્યારે જ એ જ મહિલાએ તેના પતિને પોલીસથી બચાવી હતી.

3. પતિને પકડીને જ્યારે પોલીસ લઇ જઇ રહી હતી ત્યારે પત્નીએ જ પોલીસને આજીજી કરી કે મારા પતિને છોડી દો.
3. પતિને પકડીને જ્યારે પોલીસ લઇ જઇ રહી હતી ત્યારે પત્નીએ જ પોલીસને આજીજી કરી કે મારા પતિને છોડી દો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here