વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સોનાના વાયદાના ભાવમાં અને ચાંદીમાં સાપ્તાહિક ધોરણે ઘટાડો.

0
5

 

વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.317 અને ચાંદીમાં રૂ.758નો સાપ્તાહિક ધોરણે ઘટાડો.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here