વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સોના અને ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં ઉછાળો.

0
8

 

વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.483 અને ચાંદીમાં રૂ.2,796નો ઉછાળો.